Zgodnie ze strategią unijną Europa 2020, cel Unii Europejskiej stanowi uzyskanie 20% poziomu w zużyciu końcowym energii brutto pochodzącej z odnawialnych źródeł energii do 2020 roku. Obowiązujące począwszy od maja 2015 r. (zaś w zakresie świadectwa pochodzenia energii – od lipca 2016 r.) przepisy ustawy polskiej na temat odnawialnych źródeł energii (Ustawa odnośnie OZE), wprowadzają co najmniej kilka mechanizmów wspierania podmiotów, które zajmują się wytwarzaniem energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Jednym z ważniejszych aspektów, które dotyczą odnawialnych źródeł energii, są tak zwane świadectwa pochodzenia energii. Czym są owe świadectwa i jakie ich rodzaje można wyróżnić. 

Świadectwo pochodzenia energii – czym jest? 

Świadectwo pochodzenia stanowi dowód wyprodukowania określonej w tymże świadectwie, ilości elektrycznej energii w odnawialnym źródle posiadającym koncesję albo kogeneracyjnym. Świadectwo pochodzenia wydaje zawsze prezes URE na wniosek osoby będącej wytwórcą elektrycznej energii w OZE albo kogeneracji, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Operatora Systemu Przemysłowego albo Dystrybucyjnego, na którego obszarze oddziaływania występuje wybrane źródło, rzeczywistej dostawy tejże energii do elektroenergetycznego systemu. 

świadectwa pochodzenia

Świadectwo pochodzenia energii – rodzaje 

Prezes URE, może wydać cztery różne rodzaje świadectwa pochodzenia, a dokładniej: 

  • świadectwa pochodzenia dla elektrycznej energii, która została wyprodukowana dzięki kogeracji, która opalana jest gazowymi paliwami albo ma łączną zainstalowaną elektryczną moc do 1 MW,
  • świadectwa pochodzenia dla elektrycznej energii, która została wyprodukowana dzięki OZE,
  •  świadectwa pochodzenia dla elektrycznej energii, która została wyprodukowana w innych jednostkach kogeneracji wysokosprawnej,
  • świadectwa pochodzenia dla elektrycznej energii, którą produkuje się w kogeneracji opalanej za pomocą gazów pozyskiwanych dzięki przetwarzaniu biomasy albo metanu. 

Więcej szczegółów na temat świadectw pochodzenia energii elektrycznej można przeczytać w serwisie innogy.pl.